Obavještenje za posjetioce

U poslednje vrijeme na području Nacionalnog parka Kozara sve su češće posjete upotrebom ATV vozila (kvadova) bilo organizovano, iznajmljivanjem od različitih subjekata, ili pojedinačno. Ovim putem napominjemo da je za obavljanje bilo kakve djelatnosti na teritoriji nacionalnog parka, uključujući i iznajmljivanje kvadova, potrebna saglasnost Ustanove. 

Vožnja kvadova i drugih motornih vozila se vrši van kategorisanih puteva čime se narušava priroda, prepoznatljive pejzažne karakteristike, ali je i u suprotnosti sa Pravilnikom o unutrašnjem redu u nacionalnom parku i sa Zakonom o nacionalnim parkovima. U velikom broju slučajeva aktivnosti se vrše u prvoj i drugoj zoni zaštite (Zovik, Gumline, Gola planina, Kozarački kamen, Pašini konaci, Moštanička vrela, Bijela voda) gdje su zakonom propisane mjere za zaštitu prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka.

Sve je veći trend iznajmljivanja i vožnje kvadova što postaje veliki problem u zaštićenim područjima, jer nesavjesni vozači ne poštuju zone zaštite, privatne posjede, kao ni staništa divljih životinja i rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. 

Takođe, od strane posjetilaca smo primili veliki broj žalbi i prigovora, a na divlju vožnju i veliku buku koje prave kvadovi i ostala motorna vozila. Trebamo imati na umu da posjetioci u park dolaze radi odmora, uživanja u prirodi, mira i tišine i da buka, kao i bahata vožnja, remete ne samo mir posjetilaca, već i životinjskog svijeta parka. Iz toga razloga NP Kozara će prvo sprovoditi mjere upozorenja za vozače motornih vozila koji se ne pridržavaju osnovnih pravila ponašanja koja važe u zaštićenom području tj. Nacionalnom parku.

Prema Pravilniku o unutrašnjem redu u nacionalnom parku (član 15.) kretanje i parkiranje vozila, odnosno saobraćaj na putevima na području nacionalnog parka obavlja se u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja na javnim putevima i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom: 

  1. kretanje motornih vozila može se vršiti samo na javnim putevima,
  2. kretanje šumskim putevima dozvoljeno je za vozila Ustanove, MUP-a, hitne pomoći i vatrogasne službe, a izuzetno za vozila drugih korisnika na osnovu posebne dozvole Ustanove kojom se utvrđuju pravac kretanja, svrha i vrijeme zadržavanja.

Postupanje u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika predstavlja prekršaj propisan Zakonom o nacionalnim parkovima.

Prema Zakonu o nacionalnim parkovima (član 22. tačka 5) novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a preduzetnik novčanom kaznom od 200 do 1000 KM ako u nacionalnom parku preduzima radnje suprotne odredbama ovog Zakona.

Nacionalni park Kozara je prirodno područje koje se nalazi pod zaštitom države te država putem zakona štiti sve prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti koje se nalaze u granicama parka. Zadatak Nacionalnog parka je da štiti i čuva prirodu, osigura njen nesmetan razvoj i da približi prirodne vrijednosti posjetiocima ali uz mjere zaštite radi očuvanja biljnog i životinjskog svijeta. Područje parka podijeljeno je u zone zaštite, koje obuhvataju prostor sa rijetkim i ugroženim biljnim i životinjskim vrstama i osjetljivim ekosistemima, i u kojima su zabranjene ili ograničene ljudske aktivnosti. Svako narušavanje i ugrožavanje ovih zona može dovesti do uništavanja prirode i nepovratnog gubitka divljih vrsta. Zadatak Nacionalnog parka Kozara, ali i onih koji ga posjećuju, jeste očuvanje prirodnih vrijednosti, zaštita onoga što je priroda stvarala milionima godina a što ljudi nesavjesnim postupcima mogu uništiti veoma brzo. Kozara je naša planina, naslijedili smo njene prirodne vrijednosti od svojih predaka i kao takve ih moramo predati svojoj djeci.

NP Kozara na Danu upravljaca zasticenih podrucja BiH 

Direktor NP Kozara Božidar Nikoletić prisustvovao je Danima upravljača zaštićenih područja u BiH. 

Glavna tema ovogodišnjih Dana upravljača zaštićenih područja u BiH je bila Prilagođavanje zaštićenih područja BiH na klimatske promjene. 

Preko 50 predstavnika upravljača zaštićenih područja, međunarodnih organizacija i nadležnih  institucija su imali priliku da se upoznaju sa Planom prilagođavanja na klimatske promjene BiH, uticajima klimatskih promjena na zaštićena područja u BiH i sa načinima za povlačenje sredstava za realizaciju ovakvih projekata u zaštiti prirode i biodiverziteta. 

Dani upravljača imaju za cilj da povežu upravljače zaštićenih područja u  BiH kako bi se uspostavila saradnja, razmjenila iskustva i identifikovali budući pravci razvoja.  

Dani upravljača zaštićenih područja su organizovani u saradnji sa UNDP projektom „Održivost zaštićenih područja u BiH – SPA“ kojeg finansira Globalni fond za okoliš Gef i USAID Turizam projektom Razvoja održivog turizma u BiH.  

10. Simpozijum o zaštiti karsta, Zlatibor

Na 10. Simpozijumu o zaštiti karsta, Zlatibor, predstavljena je fauna vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) planine Kozare sa akcentom na područje Nacionalnog parka Kozara.

Inventarizacija specijskog i ekosistemskog diverziteta u NP Kozara obavljena je u periodu 2012. – 2023. godine. Podaci o prisustvu faune vodozemaca i gmizavaca dobijeni su terenskim radom i obilaskom različitih tipova staništa.

Istraživanje specijskog diverziteta batrahofaune (vodozemaca)  Nacionalnog parka pokazalo je prisustvo 12 vrsta ili 66,6% ukupnog diverziteta BiH, od čega devet vrsta ili 81,8 % pripadaju redu Anura a tri vrste ili 42,8 % redu Caudata.

Značajna vrsta je Rana graeca endem (grčka ili potočna žaba) Balkanskog poluostrva i prisutna je oko svih vodotokova i efemernih voda na Kozari.

Međunarodno značajne vrste u batrahofauni Kozare prema Annex II i IV Direktive o staništima su Annex II: Bombina variegata; Annex IV: B.variegata, Rana dalmatina, R.graeca, Hyla arborea, Bufo viridis; a prema Bernskoj konvenciji: Bombina variegate.

Ukupan specijski diverzitet herpetofaune (gmizavci) Bosne i Hercegovine je 29 vrsta od toga 3 vrste su iz reda Testudines i po 13 vrsta iz reda Sauridae i iz reda Serpentes. Za područje planine Kozare zabilježeno je 15 vrsta ili 51,7% ukupnog diverziteta, od kojih je u samom Nacionalnom parku Kozara prisutno 12 vrsta (42,8%) i jedan intraspecijski oblik.

Naučna istraživanja pokazuju visok specijski diverzitet i za očekivati je da on bude bogatiji jer su istraživanja u toku. 

Simpozijum su podržali Opština Čajetina, Odbor za kras i speleologiju SANU, Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije. Organizator: Akademsko speleološko-alpinistički klub, Beograd.

Otvorena nova tematska staza 

Tematska pješačka staza, pod nazivom „Staza života“, srednje je težine, dugačka je oko 700 metara, pogodna i pristupačna za sve generacije rekreativaca, planinara i posjetilaca. 

Staza prati tok potoka Zovik i vodi do vodopada, penjališta i vidikovca Zečiji kamen, jedne od najatraktivnijih lokacija na području Nacionalnog parka Kozara. 

Duž staze su postavljene table sa citatima o životu i prirodi, a na vrhu stijene Zečiji kamen je postavljen foto ram u obliku srca za stvaranje lijepih uspomena i fotografisanje u prelijepom prirodnom okruženju. 

Turistička organizacija grada Prijedora i Nacionalni park Kozara su u saradnji sa Planinarskim društvom Klekovača i Turističkom organizacijom Republike Srpske pripremili tematsku stazu za ljubitelje prirode, a u sklopu obilježavanja Svjetskog dana turizma. 

OTVORENA „BRAJEVA STAZA“ ZA SLABOVIDA I SLIJEPA LICA

Uz postojeće staze Nacionalni park „Kozara“ od danas ima jednu novu, namijenjenu slijepim i slabovidim  osobama. Riječ je o Brajevoj stazi, prvoj takvoj u Republici Srpskoj i BiH,  koja se nalazi u Memorijalnoj zoni Spomen kompleksa na Mrakovici, u neposredenoj blizini bungalova.  Staza je izgrađena   u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koji su finansirali WWF Adria – Svjetska organizacija za zaštitu prirode i SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Vrijednost projekta  je oko 9000 maraka, a dio sredstava prema riječima direktora Nacionalnog parka Božidara Nikoletića obezbijedio je i Park.

U Nacionalnom parku i gradskoj Turističkoj organizaciji  ne kriju značaj staze kojim se potiču inkluzivne aktivnosti, odnosno opremanje prostora namijenjog za slabovida i slijepa lica. „Posebno nam je zadovoljstvo i čast što smo prvi napravili ovu stazu . Želimo  da slabovide i slijepe osobe osjete blagodat i ljepotu Nacionalnog parka“, poručuje Nikoletić.  Slične poruke i od Dijane Aramande, v.d. direktora Turističke organizacije grada Prijedora, koja kaže „ da je riječ o novom, jednistvenom sadržaju na koji su izuzetno posnosni“. Otvaranje nove Brajeve staze pozdravili su i Gradskoj  organizaciji slijepih i slabovidih Prijedora i u Savezu slijepih Republike Srpske. 

Prema riječima Nataše Pjević Beslać, zaposlene u NP „Kozara“, Brajeva staza je duga oko 50 metara i sastoji se od 11 informativnih tabli  na kojima se, uz tekst na  latičnom i ćiriličnom pismu, nalazi  i tekst  na Brajevom pismu sa osnovnim informacijama o Nacionalnom parku , njegovim kulturno-istorijskim i prirodnim vrijednostima. U okviru projekta izrade Brajeve staze odštampani su promotivni materijali na Brajevom pismu. U izradi  promo materijala, kataloga i flajera, te teksta  na tablama Brajeve staze učestvovala je Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

Ministar Vipotnik posjetio NP Kozara

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, sa saradnicima, obišao je Nacionalni park Kozara u cilju upoznavanja sa poslovanjem i mogućnostima unapređenja rada ovog zaštićenog područja.

Direktor Nacionalnog parka Kozara, Božidar Nikoletić, upoznao je ministra s trenutnim stanjem i planom poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Kozara ističući da broj posjeta raste, ali da je neophodna snažnija institucionalna podrška, prije svega sanacija Memorijalnog kompleksa na Mrakovici.

Ministar Vipotnik je rekao da će Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti podržavati rad NP Kozara:

“Nacionalni park Kozara je izuzetan prirodni i turistički resurs, ali i nezamjenjiv svjedok naše antifašističke prošlosti i svi moramo dati svoj doprinos da dobije zasluženo mjesto na turističkoj mapi, ali i vaspitanju budućih generacija.”

Obilježavanje „Bitke na Kozari“

Na osnovu Programa obilјežavanja značajnih istorijskih događaja od republičkog značaja u 2023. godini, u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srbije, biće obilјežen istorijski događaj od republičkog značaja „Bitka na Kozari“.

Obilјežavanje ovog događaja je 02. jula 2023. godine (nedelјa), na Mrakovici, Nacionalni park Kozara, a prema slјedećem programu:

– 09.30 časova – prijem zvaničnika – vila Mrakovica,

– 10.30 časova – parastos na Spomen krstu,

– 11.00 časova – polaganje vijenaca i cvijeća na Centralnom spomen obilјežju,

– 11.20 časova – umjetnički program i obraćanje zvaničnika.

Program će se realizovati uz prisustvo predstavnika institucija Republike Srpske i srpskih predstavnika u institucijama BiH, predstavnika Vlade Republike Srbije, rukovodstva gradova Banja Luke, Prijedora i Gradiške, te opština Oštre Luke, Krupe na Uni, Novog Grada, Kostajnice, Kozarske Dubice, Laktaša i Srpca, 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka, SUBNOR-a Republike Srpske i Republike Srbije, NVO i udruženja od javnog interesa proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i NOR-a, gradskih i opštinskih NVO i građana.

Kozara ultra trail

David Čelić iz Šekovića i Milica Vrakela iz Glamoča, pobjednici su šeste trke “Kozara ultra trail”. Učesnici iz šest zemalja istrčali su stazu dugu 10 kilometara. Start je bio od hotela “Monument” prema Planinarskom domu “Kotlovača” i nazad. 


“Staza je bila izuzetno zahtjevna. Prvi put sam na Kozari, a inače se bavim trejl trkama, koje su, posljednjih godina, dosta popularne na našim prostorima”, rekao je Čelić.
Milica Vrakela ističe da voli prirodu, a da je i ranije, kao turista, posjećivala Kozaru.
“Sada sam prvi put učestvovala na Trejlu, a osnovni razlog je što volim prirodu i trčanje. To je za mene savršena kombinacija”, rekla je Vrakela. 

Održana je i trka za djecu uzrasta od 3 do 11 godina, “Džambologija”, u kojoj su učestvovali brojni mališani.  

Organizatori ističu da nije bilo najvažnije ko će biti pobjednik ove sportske manifestacije, već podizanje svijesti o prirodi. 

“Cilj ove trke je da kako naši, tako i građani iz drugih država, upoznaju ovdašnju prirodu i okolinu. Treba da uspostavimo bolji kontakt s prirodom”, rekla je Milica Kudra, koordinator Udruženja “Kozara Ultra Trail”. 

 Izvor: kozarski