Obavještenje za posjetioce

U poslednje vrijeme na području Nacionalnog parka Kozara sve su češće posjete upotrebom ATV vozila (kvadova) bilo organizovano, iznajmljivanjem od različitih subjekata, ili pojedinačno. Ovim putem napominjemo da je za obavljanje bilo kakve djelatnosti na teritoriji nacionalnog parka, uključujući i iznajmljivanje kvadova, potrebna saglasnost Ustanove. 

Vožnja kvadova i drugih motornih vozila se vrši van kategorisanih puteva čime se narušava priroda, prepoznatljive pejzažne karakteristike, ali je i u suprotnosti sa Pravilnikom o unutrašnjem redu u nacionalnom parku i sa Zakonom o nacionalnim parkovima. U velikom broju slučajeva aktivnosti se vrše u prvoj i drugoj zoni zaštite (Zovik, Gumline, Gola planina, Kozarački kamen, Pašini konaci, Moštanička vrela, Bijela voda) gdje su zakonom propisane mjere za zaštitu prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka.

Sve je veći trend iznajmljivanja i vožnje kvadova što postaje veliki problem u zaštićenim područjima, jer nesavjesni vozači ne poštuju zone zaštite, privatne posjede, kao ni staništa divljih životinja i rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. 

Takođe, od strane posjetilaca smo primili veliki broj žalbi i prigovora, a na divlju vožnju i veliku buku koje prave kvadovi i ostala motorna vozila. Trebamo imati na umu da posjetioci u park dolaze radi odmora, uživanja u prirodi, mira i tišine i da buka, kao i bahata vožnja, remete ne samo mir posjetilaca, već i životinjskog svijeta parka. Iz toga razloga NP Kozara će prvo sprovoditi mjere upozorenja za vozače motornih vozila koji se ne pridržavaju osnovnih pravila ponašanja koja važe u zaštićenom području tj. Nacionalnom parku.

Prema Pravilniku o unutrašnjem redu u nacionalnom parku (član 15.) kretanje i parkiranje vozila, odnosno saobraćaj na putevima na području nacionalnog parka obavlja se u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja na javnim putevima i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom: 

  1. kretanje motornih vozila može se vršiti samo na javnim putevima,
  2. kretanje šumskim putevima dozvoljeno je za vozila Ustanove, MUP-a, hitne pomoći i vatrogasne službe, a izuzetno za vozila drugih korisnika na osnovu posebne dozvole Ustanove kojom se utvrđuju pravac kretanja, svrha i vrijeme zadržavanja.

Postupanje u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika predstavlja prekršaj propisan Zakonom o nacionalnim parkovima.

Prema Zakonu o nacionalnim parkovima (član 22. tačka 5) novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a preduzetnik novčanom kaznom od 200 do 1000 KM ako u nacionalnom parku preduzima radnje suprotne odredbama ovog Zakona.

Nacionalni park Kozara je prirodno područje koje se nalazi pod zaštitom države te država putem zakona štiti sve prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti koje se nalaze u granicama parka. Zadatak Nacionalnog parka je da štiti i čuva prirodu, osigura njen nesmetan razvoj i da približi prirodne vrijednosti posjetiocima ali uz mjere zaštite radi očuvanja biljnog i životinjskog svijeta. Područje parka podijeljeno je u zone zaštite, koje obuhvataju prostor sa rijetkim i ugroženim biljnim i životinjskim vrstama i osjetljivim ekosistemima, i u kojima su zabranjene ili ograničene ljudske aktivnosti. Svako narušavanje i ugrožavanje ovih zona može dovesti do uništavanja prirode i nepovratnog gubitka divljih vrsta. Zadatak Nacionalnog parka Kozara, ali i onih koji ga posjećuju, jeste očuvanje prirodnih vrijednosti, zaštita onoga što je priroda stvarala milionima godina a što ljudi nesavjesnim postupcima mogu uništiti veoma brzo. Kozara je naša planina, naslijedili smo njene prirodne vrijednosti od svojih predaka i kao takve ih moramo predati svojoj djeci.

10. Simpozijum o zaštiti karsta, Zlatibor

Na 10. Simpozijumu o zaštiti karsta, Zlatibor, predstavljena je fauna vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) planine Kozare sa akcentom na područje Nacionalnog parka Kozara.

Inventarizacija specijskog i ekosistemskog diverziteta u NP Kozara obavljena je u periodu 2012. – 2023. godine. Podaci o prisustvu faune vodozemaca i gmizavaca dobijeni su terenskim radom i obilaskom različitih tipova staništa.

Istraživanje specijskog diverziteta batrahofaune (vodozemaca)  Nacionalnog parka pokazalo je prisustvo 12 vrsta ili 66,6% ukupnog diverziteta BiH, od čega devet vrsta ili 81,8 % pripadaju redu Anura a tri vrste ili 42,8 % redu Caudata.

Značajna vrsta je Rana graeca endem (grčka ili potočna žaba) Balkanskog poluostrva i prisutna je oko svih vodotokova i efemernih voda na Kozari.

Međunarodno značajne vrste u batrahofauni Kozare prema Annex II i IV Direktive o staništima su Annex II: Bombina variegata; Annex IV: B.variegata, Rana dalmatina, R.graeca, Hyla arborea, Bufo viridis; a prema Bernskoj konvenciji: Bombina variegate.

Ukupan specijski diverzitet herpetofaune (gmizavci) Bosne i Hercegovine je 29 vrsta od toga 3 vrste su iz reda Testudines i po 13 vrsta iz reda Sauridae i iz reda Serpentes. Za područje planine Kozare zabilježeno je 15 vrsta ili 51,7% ukupnog diverziteta, od kojih je u samom Nacionalnom parku Kozara prisutno 12 vrsta (42,8%) i jedan intraspecijski oblik.

Naučna istraživanja pokazuju visok specijski diverzitet i za očekivati je da on bude bogatiji jer su istraživanja u toku. 

Simpozijum su podržali Opština Čajetina, Odbor za kras i speleologiju SANU, Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije. Organizator: Akademsko speleološko-alpinistički klub, Beograd.