Na 10. Simpozijumu o zaštiti karsta, Zlatibor, predstavljena je fauna vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) planine Kozare sa akcentom na područje Nacionalnog parka Kozara.

Inventarizacija specijskog i ekosistemskog diverziteta u NP Kozara obavljena je u periodu 2012. – 2023. godine. Podaci o prisustvu faune vodozemaca i gmizavaca dobijeni su terenskim radom i obilaskom različitih tipova staništa.

Istraživanje specijskog diverziteta batrahofaune (vodozemaca)  Nacionalnog parka pokazalo je prisustvo 12 vrsta ili 66,6% ukupnog diverziteta BiH, od čega devet vrsta ili 81,8 % pripadaju redu Anura a tri vrste ili 42,8 % redu Caudata.

Značajna vrsta je Rana graeca endem (grčka ili potočna žaba) Balkanskog poluostrva i prisutna je oko svih vodotokova i efemernih voda na Kozari.

Međunarodno značajne vrste u batrahofauni Kozare prema Annex II i IV Direktive o staništima su Annex II: Bombina variegata; Annex IV: B.variegata, Rana dalmatina, R.graeca, Hyla arborea, Bufo viridis; a prema Bernskoj konvenciji: Bombina variegate.

Ukupan specijski diverzitet herpetofaune (gmizavci) Bosne i Hercegovine je 29 vrsta od toga 3 vrste su iz reda Testudines i po 13 vrsta iz reda Sauridae i iz reda Serpentes. Za područje planine Kozare zabilježeno je 15 vrsta ili 51,7% ukupnog diverziteta, od kojih je u samom Nacionalnom parku Kozara prisutno 12 vrsta (42,8%) i jedan intraspecijski oblik.

Naučna istraživanja pokazuju visok specijski diverzitet i za očekivati je da on bude bogatiji jer su istraživanja u toku. 

Simpozijum su podržali Opština Čajetina, Odbor za kras i speleologiju SANU, Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije. Organizator: Akademsko speleološko-alpinistički klub, Beograd.